Algemene Verkoopvoorwaarden van DEMEYERE

Deel 1 Geldigheid

(1) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen uitsluitend van toepassing zijn op de verkoop van goederen door DEMEYERE CommV met maatschappelijke zetel te Atealaan 63, 2200 Herentals (België) en met btw-nummer BE 0400.853.884 (hierna "DEMEYERE" genoemd). Eventuele afwijkende, bijkomende of tegenstrijdige voorwaarden, in het bijzonder de algemene voorwaarden van de koper (hierna de “Koper” genoemd), zullen niet van toepassing zijn, zelfs niet als deze niet uitdrukkelijk worden geprotesteerd of indien DEMEYERE zonder voorbehoud een dienst aanvaardt of uitvoert in verband daarmee.
(2) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen ook van toepassing zijn op eventuele toekomstige transacties tussen DEMEYERE en de Koper.
(3) Eventuele wijzigingen, aanvullingen of andere bijzondere afspraken moeten schriftelijk gebeuren om geldig te zijn. Dit geldt ook indien afstand zou worden gedaan van deze vereiste inzake een schriftelijke vorm.

NAAR BOVEN

Deel 2 Offerte, bestelling en afsluiting

(1) Offertes van DEMEYERE zullen niet bindend zijn en kunnen door DEMEYERE worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk werden aangeduid als bindend.
(2) DEMEYERE kan bestellingen van de Koper aanvaarden binnen de twee weken na ontvangst daarvan. De aanvaarding van een bestelling zal DEMEYERE slechts binden na de schriftelijke bevestiging (ook via fax of e-mail) of verzending van de goederen.
(3) Eventuele verklaringen door DEMEYERE in advertenties, brochures of andere documentatie over de eigenschappen van de goederen zullen niet bindend zijn en zullen geen deel uitmaken van de overeengekomen eigenschappen en staat, op voorwaarde dat een dergelijke verklaring niet uitdrukkelijk wordt vastgelegd in een bindende offerte of orderbevestiging van DEMEYERE als een verklaring inzake de eigenschappen daarvan. Garanties, in het bijzonder garanties omtrent de eigenschappen en staat, zullen DEMEYERE slechts binden voor zover ze in een bindende offerte of orderbevestiging van DEMEYERE zijn vastgelegd, ze uitdrukkelijk worden aangeduid als een "garantie" of "garantie op eigenschappen en staat" en ze uitdrukkelijk de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor DEMEYERE vermelden.
(4) De te leveren aantallen moeten noodzakelijkerwijze overeenkomen met de standaardverpakkingsaantallen, waarvan de Koper op de hoogte is. De wijze van transport, verzending, verpakking, enz. wordt door DEMEYERE bepaald indien de Koper geen verdere aanwijzingen geeft. Eventuele specifieke vereisten van de Koper in verband met het transport / de verzending zullen enkel worden nagekomen indien de Koper heeft verklaard dat hij de bijkomende kosten zal dragen.

NAAR BOVEN

Deel 3 Prijzen, betaling

(1) De in onze prijslijsten, offertes en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn louter indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door DEMEYERE tot het contract definitief wordt afgesloten. Onze prijzen zijn exclusief belastingen, verzendingskosten, verzekeringen, vergunningen en plaatsing. Wisselkoersschommelingen, invoertaksen, verzekeringen, vrachtkosten en inkoopprijzen van de onderdelen en diensten kunnen DEMEYERE ertoe aanzetten om zijn prijzen aan te passen.
(2) Voor leveringen binnen de Benelux zullen de opgegeven prijzen worden beschouwd als inclusief levering af fabriek (Incoterms 2010) in onze vestiging te Herentals (België) plus de toepasselijke wettelijke btw, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de goederen worden verzonden door DEMEYERE, zal DEMEYERE de volgende verzendingskosten aanrekenen voor verpakking, vracht en verzekering naargelang van de totale netto-aankoopprijs van de respectieve bestelling (hierna de "Netto-bestelwaarde" genoemd):
Voor een Netto-bestelwaarde van
- minder dan €300,00, zal €20,00 aan verzendingskosten worden aangerekend;
- €300,00 en meer zullen geen verzendingskosten worden aangerekend.
(3) Voor leveringen buiten de Benelux zullen de opgegeven prijzen worden beschouwd als af fabriek (Incoterms 2010) in onze vestiging te Herentals (België) plus de toepasselijke wettelijke btw en plus verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
(4) Facturen zijn zonder korting te betalen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij andere voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen. Bankkosten zullen door de Koper worden gedragen. In geval van een overeengekomen domiciliëring (SEPA-domiciliëring/voorafgaande kennisgeving) – om betalingstransacties te vergemakkelijken – stemt de klant in met de mogelijkheid om de basisinformerings-termijn van 14 dagen vóór de inning van een verschuldigde betaling te verminderen tot een enkele dag vóór de debitering daarvan.
(5) Elke klacht in verband met een factuur moet naar ons worden verzonden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, binnen een termijn van 5 werkdagen na de ontvangst daarvan en met vermelding van de datum en het nummer van de factuur. Deze zal als ontvangen worden beschouwd 3 werkdagen na de op de factuur vermelde datum. Na het verstrijken van deze termijn zal de factuur worden beschouwd als definitief aanvaard door de Koper en zal geen rekening worden gehouden met een verdere klacht.
(6) In geval van laattijdige betaling van een factuur, een verzoek tot minnelijke of gerechtelijke schikking of betalingsuitstel, of elke andere omstandigheid die het onvermogen van de Koper om te betalen veronderstelt, zullen alle openstaande saldi voor alle andere facturen onmiddellijk te betalen zijn, zelfs als hun saldi nog niet vervallen zijn. Ook zal DEMEYERE dan het recht hebben om op het moment van verzending de betaling te eisen van nog te leveren aantallen, van alle lopende transacties of bestellingen van de Koper.
(7) Indien een betaling niet wordt uitgevoerd binnen de vastgelegde termijn, zal de Koper als in gebreke blijvend worden beschouwd, zonder enige verdere herinnering. De tijdigheid van een betaling zal worden bepaald op basis van het tijdstip waarop het factuurbedrag wordt gecrediteerd op de door DEMEYERE opgegeven rekening. In geval van een laattijdige betaling kan DEMEYERE nalatigheidsintresten aanrekenen aan het percentage dat door de Europese Centrale Bank werd gehanteerd bij zijn recentste basisherfinancieringstransactie vóór de eerste dag van de relevante zes maanden plus acht procent (8%) voor elke begonnen maand en ook vermeerderd met een vaste vergoeding van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €38. DEMEYERE behoudt zich het recht voor om een vordering in te dienen voor verdere schade.
(8) In geval van een significante wijziging van de kredietwaardigheid van de Koper behoudt DEMEYERE zich het recht voor om, door middel van een eenvoudige kennisgeving, redelijke waarborgen te vragen voor de correcte nakoming van zijn verbintenissen en de betalingsvoorwaarden van de Koper te wijzigen. Dit omvat o.a. het intrekken of wijzigen van een eerder toegestane kredietlimiet, het vragen van een voorschot en gepaste waarborgen voor een correcte uitvoering door de Koper door middel van een bankwaarborg. DEMEYERE behoudt zich het recht voor om alle lopende contracten en bestellingen met de Koper op te zeggen indien de gevraagde waarborgen niet worden verstrekt binnen de 8 dagen na kennisgeving.

NAAR BOVEN

Deel 4 Verrekening, inhouden van betalingen

De Koper zal enkel het recht hebben om te verrekenen of een wettelijk retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvorderingen niet werden betwist of werden vastgesteld in een definitief vonnis van een rechtbank.

NAAR BOVEN

Deel 5 Levering

(1) De goederen zullen af fabriek (Incoterms 2010) worden geleverd in onze vestiging te Herentals (België), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
(2) De opgegeven leveringstermijnen of -data zullen niet bindend zijn, tenzij ze uitdrukkelijk worden overeengekomen als bindend. De Koper kan DEMEYERE schriftelijk verzoeken om een levering uit te voeren vier weken na het verstrijken van een niet-bindende leveringsdatum of een niet-bindende leveringstermijn.
(3) De levering door DEMEYERE zal de stipte en behoorlijke naleving van zijn verplichtingen door de Koper veronderstellen. Hij behoudt zich het recht voor om een niet-nagekomen contract te protesteren. Als de Koper zijn samenwerkingsplicht met betrekking tot een stipte levering niet nakomt, ook in het geval van een laattijdige verstrekking van documenten en uitleg, die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de bestelling, zullen de overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd of zullen de overeengekomen leveringsdata worden uitgesteld, met een evenredige termijn.
(4) De Koper zal worden beschouwd als in gebreke blijvend wat de aanvaarding betreft indien hij de goederen niet aanvaardt binnen de bindende leveringstermijn of op de bindende leveringsdatum. In geval van een niet-bindende leveringstermijn of een niet-bindende leveringsdatum kan DEMEYERE de Koper in kennis stellen dat de goederen klaar zijn; als de Koper de goederen niet aanvaardt binnen de twee weken na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zal hij worden beschouwd als in gebreke blijvend wat de aanvaarding betreft.
(5) Indien de Koper de producten niet in ontvangst neemt of DEMEYERE geen gepaste leveringsinstructies geeft, kan DEMEYERE, onverminderd elk ander beschikbaar recht of rechtsmiddel: (i) de producten opslaan tot aan hun feitelijke levering en de redelijke kosten hiervan aanrekenen aan de Koper, met inbegrip van de verzekeringskosten, met een minimum van 10% van de waarde van de goederen per begonnen maand; of (ii) het contract onmiddellijk opzeggen en de producten verkopen. De Koper zal alle kosten dragen (met inbegrip van de oorspronkelijke vrachtkosten en de retourkosten) in verband met een ongerechtvaardigde weigering van de levering van producten die krachtens een contract werden besteld. Het risico op verlies, schade of vernietiging van de goederen zal uiterlijk bij de niet-aanvaarding of een andere inbreuk op de samenwerkingsplicht overgaan op de Koper.
(6) Deelleveringen zullen toegestaan zijn, op voorwaarde dat de Koper geen significante bijkomende uitgaven of kosten zal oplopen als gevolg hiervan. Elke deellevering kan afzonderlijk worden gefactureerd. In geval van maatwerk behoudt DEMEYERE zich het recht voor om tot 10% meer of minder te leveren dan de bestelde aantallen.

NAAR BOVEN

Deel 6 Risico-overdracht, verzending

(1) Het risico op verlies, schade of vernietiging van de goederen zal overgaan op de Koper uiterlijk bij de overhandiging hiervan aan de verzender of vervoerder bij de afdeling uitgaande goederen in onze fabriek te Herentals (België). Dit geldt ook indien DEMEYERE de verzendingskosten draagt overeenkomstig Deel 3 (2) of op basis van een bijzondere overeenkomst. Deel 5 (5) blijft ongewijzigd.
(2) De bepalingen uit het onderhavige Deel 6 zullen ook van toepassing zijn op deelleveringen.

NAAR BOVEN

Deel 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) DEMEYERE blijft eigenaar van de goederen tot alle verschuldigde betalingen in het kader van de huidige zakelijke relatie volledig werden ontvangen. In geval van een lopende rekening zal DEMEYERE eigenaar blijven tot alle verschuldigde betalingen van erkende saldi werden ontvangen.
(2) In geval van contractbreuk door de Koper, met inbegrip van wanbetaling, zal DEMEYERE het recht hebben om de geleverde goederen terug te nemen die onder het eigendomsvoorbehoud vielen (hierna "Goederen onder Eigendomsvoorbehoud" genoemd), na zich te hebben teruggetrokken uit het respectieve koopcontract. DEMEYERE zal ook het recht hebben om hiertoe de bedrijfsterreinen van de Koper te betreden tijdens de normale werkuren. Er hoeft vooraf geen deadline te worden opgegeven voor deze terugtrekking uit het contract in geval van wanbetaling. Na de goederen te hebben teruggenomen en een voorafgaande waarschuwing te hebben gegeven zal DEMEYERE recht hebben op een gepaste exploitatie van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud. De opbrengsten van deze exploitatie zullen worden verrekend met de schulden van de Koper na aftrek van redelijke exploitatiekosten.
(3) De Koper moet Goederen onder Eigendomsvoorbehoud met zorg behandelen, deze gepast verzekeren en, waar nodig, onderhouden.
(4) De Koper zal het recht hebben om Goederen onder Eigendomsvoorbehoud door te verkopen bij een normale bedrijfsuitoefening. In dat geval zal hij echter alle vorderingen, met alle aanverwante rechten, die voortvloeien uit een dergelijke verkoop, overdragen aan DEMEYERE, ongeacht het feit of deze voor of na de verwerking van Goederen onder Eigendomsvoorbehoud ontstaan. Ongeacht het feit of DEMEYERE de vordering zelf mag innen, zal de Koper bevoegd blijven om de vordering te innen, ook na de overdracht hiervan. DEMEYERE zal de vordering niet innen zolang en voor zover de Koper zijn betalingsverplichtingen nakomt, geen verzoek tot een insolventieprocedure of een gelijkaardige procedure werd ingediend en er geen opschorting van betalingen is. De Koper moet DEMEYERE onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen indien een van deze gevallen zich voordoet; op verzoek van DEMEYERE moet hij zijn schuldenaars op de hoogte brengen van een overdracht, alsook de firma DEMEYERE alle informatie en documenten bezorgen die ze nodig heeft om haar rechten uit te oefenen.
(5) Bovendien zal de Koper de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud niet mogen verkopen, daarop beslag leggen of deze als zekerheid geven. In geval van een uitgevoerd beslag en elke andere aantasting van de belangen van de eigenaar (bv. een dreigende insolventieprocedure tegen de Koper) zal de Koper verplicht zijn om erop te wijzen dat DEMEYERE de eigenaar is en DEMEYERE onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen van de situatie.
(6) Elke verwerking of wijziging van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud door de Koper moet in naam van DEMEYERE gebeuren. Als dit gebeurt door derdenartikelen die niet toebehoren aan DEMEYERE, of als de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud onlosmakelijk verbonden of gemengd zijn met dergelijke derdenartikelen, wordt DEMEYERE de mede-eigenaar van de nieuwe artikelen, overeenkomstig de verhouding tussen de waarde van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud en de derdenartikelen; op de nieuwe artikelen zijn dezelfde bepalingen van toepassing als voor de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud. Als ze zodanig worden samengevoegd dat de artikelen van de Koper als de hoofdartikelen moeten worden beschouwd, zal de Koper het gemeenschappelijke eigendomsrecht pro rata overdragen aan DEMEYERE.
(7) Indien de bovenvermelde zekerheden de te zekeren vorderingen met meer dan 10% overschrijden, zal DEMEYERE naar eigen goeddunken zekerheden geven, op verzoek van de Koper.

NAAR BOVEN

Deel 8 Aansprakelijkheid

(1) Indien de door DEMEYERE geleverde producten beschadigd, gebrekkig of onvolledig zijn, of in geval van een fout, ontbrekend gewicht of elke andere onregelmatigheid, moet de Koper de producten weigeren bij levering of deze enkel aanvaarden onder schriftelijk voorbehoud. DEMEYERE moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na de levering schriftelijk op de hoogte worden gebracht van zichtbare gebreken, terwijl DEMEYERE uiterlijk binnen een week na de vaststelling op de hoogte moet worden gebracht van verborgen gebreken. Vorderingen voor gebreken die laattijdig werden gemeld, zullen worden uitgesloten. De aanvaarding van de goederen kan niet worden geweigerd wegens kleine gebreken. De kosten voor het inspecteren van de goederen zullen voor rekening van de Koper zijn. Op verzoek zullen gebrekkige goederen aan DEMEYERE ter beschikking worden gesteld voor inspectiedoeleinden. Goederen mogen niet worden geretourneerd zonder de schriftelijke toestemming van onze directie. Deze toestemming zal geenszins veronderstellen dat de goederen door DEMEYERE werden erkend als zijnde gebrekkig of niet conform. Goederen die worden geretourneerd, op welke manier dan ook, blijven voor risico van de Koper en zullen franco naar ons magazijn worden verzonden.
(2) De Koper zal geen klacht kunnen indienen, op welke grond dan ook, meer dan een jaar na de levering van de goederen. Deze beperking geldt echter niet indien (a) een gebrek bedrieglijk werd verborgen of (b) een specifieke garantie werd overeen-gekomen voor de eigenschappen en staat van de goederen (in dit kader zullen alle aansprakelijkheidsbepalingen of verjaringstermijnen die voortvloeien uit de garantie, van toepassing zijn in voorkomende gevallen).
(3) De verplichtingen van DEMEYERE als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of elke andere rechtsgrond zullen, naar goeddunken van DEMEYERE, beperkt zijn tot de (kosteloze) herstelling van het gebrek, de vervanging van het gebrekkige artikel en/of de heruitvoering van de verstrekte diensten, of de terugbetaling van de bedragen die van de Koper werden ontvangen in verband met de gebrekkige prestatie, in welk geval de overeenkomst zal worden opgezegd wat de gebrekkige prestatie betreft. Het recht op een vermindering van de aankoopprijs zal uitgesloten zijn. De verdere prestatie zal gebeuren zonder de erkenning van een wettelijke verplichting. In het geval van een latere remediëring zal de resterende duur van de oorspronkelijke verjaringstermijn beginnen te lopen vanaf het retourneren van de geremedieerde goederen. Dit geldt ook in het geval van een vervangende levering. DEMEYERE zal niet aansprakelijk zijn, contractueel noch extracontractueel, onder welke omstandigheden dan ook, voor schade aan personen of andere producten dan de geleverde producten of de producten die deel uitmaken van de dienst die we verstrekten. De Koper zal daarentegen verplicht zijn om ons schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elk verhaal, door om het even wie, indien we aansprakelijk zouden worden gehouden als gevolg van het loutere bestaan van het product dat in uitvoering van de overeenkomst werd geleverd. Deze aansprakelijkheidsbeperking zal ook van toepassing zijn indien onze technici, om welke reden dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks advies verstrekken of verstrekten met betrekking tot de keuze van het te gebruiken product of de manier waarop dit moet worden behandeld of gebruikt.
(4) De plaats van uitvoering van de verdere prestatie zal de maatschappelijke zetel van DEMEYERE zijn. Vorderingen vanwege de Koper in verband met de nodige kosten voor de verdere prestatie, in het bijzonder transport-, verplaatsingskosten, uurlonen en materialen, zullen uitgesloten zijn, tenzij deze kosten worden verhoogd door het vervoer van de goederen naar een ander leveringsadres dan het oorspronkelijk overeengekomen adres. De kosten voor het assembleren van de goederen zullen ook uitgesloten zijn. DEMEYERE zal het recht hebben om deze eventuele bijkomende kosten aan de Koper te factureren.
(5) DEMEYERE zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van een gebrek of andere vordering die voortvloeit uit (i) normale slijtage, verkeerd gebruik, nalatigheid, ongeval, misbruik, gebruik dat niet in overeenstemming is met de normen voor goede praktijken en overeenkomstig de voorwaarden uit de offerte of normale gebruiksomstandigheden die zijn vastgelegd in de aan de Koper verstrekte catalogi, handleidingen of handboeken, een wijziging of aanpassing die niet is toegestaan door DEMEYERE, of gebruik in combinatie met een derdenartikel, of (ii) nalatigheid van de Koper, of (iii) niet-nakoming van de verplichtingen van de Koper in het kader van de overeenkomst. DEMEYERE behoudt zich het recht voor om te bepalen of producten gebrekkig zijn.
(6) Onze gebruiksaanwijzingen en waarborgen uit onze promotieliteratuur of die van bedrijven uit onze groep zullen geen nadelige gevolgen hebben voor de boven-vermelde bepalingen en zullen geen aansprakelijkheid van onzentwege inhouden.
(7) Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zal DEMEYERE niet aansprakelijk zijn tegenover de Koper voor financiële, gevolg- of andere door de Koper geleden schade of verlies als gevolg van verklaringen, (uitdrukkelijke of impliciete) garanties, voorwaarden of andere bepalingen, of gemeenrechtelijke verplichtingen; of voor bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van winstderving, verlies van inkomsten, verwachte besparingen, gebruik, gegevens of data, kosten voor de aankoop van vervangproducten, schade aan reputatie of goodwill) of voor elke andere schadevergoeding om welke reden dan ook (als gevolg van de nalatigheid van DEMEYERE, zijn werknemers, agenten, leveranciers of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Verkoopvoorwaarden of een overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, zelfs indien DEMEYERE of zijn leveranciers op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van zo’n verlies, aansprakelijkheid of schadevergoeding.
(8) De Koper zal de gepaste kosten dragen voor elke onterechte uitoefening van rechten als gevolg van dergelijke gebreken. Dit geldt ook indien DEMEYERE verkeerdelijk rechten toekent als gevolg van gebreken, zonder daartoe verplicht te zijn.
(9) De Koper zal niet het recht hebben om de voorgaande garanties uit te breiden of over te dragen aan een andere partij. Alle wettelijk veronderstelde garanties en voorwaarden zijn hierbij uitgesloten, voor zover die uitsluiting wettelijk is toegestaan.
(10) Niets uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden zal als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van DEMEYERE worden beschouwd voor:
(i) lichamelijke letsels of overlijden als gevolg van de nalatigheid van DEMEYERE;
(ii) zijn bedrieglijke valse verklaringen; of
(iii) elke materie waarvoor DEMEYERE zijn aansprakelijkheid volgens het toepasselijke recht niet mag uitsluiten.
(11) De bovenvermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor schadevergoedingen die de Koper eist van de uitvoerende organen, kaderleden, werknemers of agenten van DEMEYERE.

NAAR BOVEN


 

Deel 9 Overmacht

(1) In geval van overmacht, zoals mobilisatie, oorlog, burgeroorlog, terrorisme, onrust, rellen, embargo’s, natuurrampen, epidemieën, brand, wetgevende activiteiten, gerechtelijke beslissingen of maatregelen van openbare instanties, of elke andere onvoorziene omstandigheid waarover DEMEYERE geen redelijke controle heeft, zoals arbeidsconflicten, stakingen of rechtmatige uitsluitingen, transport- of bedrijfs-onderbrekingen, moeilijkheden bij de aankoop van grondstoffen of vertragingen bij leveranciers, zal de naleving door DEMEYERE van zijn contractuele verplichtingen worden opgeschort en zullen de overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd of de overeengekomen leveringsdata worden uitgesteld met de duur van de hinder plus een gepaste doorlooptijd. Dit geldt ook indien dergelijke gebeurtenissen zich voordoen wanneer DEMEYERE al in gebreke is. DEMEYERE verbindt zich ertoe om de Koper op de hoogte te brengen van het begin en het verwachte einde van dergelijke gebeurtenissen.
(2) Indien de hinder zes weken of langer duurt, kan elke partij zich terugtrekken uit het respectieve koopcontract door middel van een schriftelijke verklaring.

NAAR BOVEN

Deel 10 Naleving van wettelijke bepalingen

(1) De Koper zal alle relevante wettelijke bepalingen, regelgevende vereisten, gerechtelijke beslissingen en administratieve besluiten naleven, met inbegrip van de relevante bepalingen inzake import, export, exportcontrole en de bepalingen ter bestrijding van omkoping en corruptie. De Koper moet tijdig alle nodige toestemmingen, vergunningen en licenties bekomen, vooral die toestemmingen, vergunning en licenties die nodig zijn voor import en export, of om de goederen door te verkopen of te gebruiken. In geval van niet-nakoming van de bovenstaande verplichtingen zal de Koper DEMEYERE vrijwaren tegen vorderingen van derden.
(2) DEMEYERE kan leveringen aan de Koper inhouden indien er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Koper Deel 10 (1) niet zal nakomen of indien alle nodige toestemmingen, vergunningen of licenties niet werden bekomen en DEMEYERE hiervoor niet verantwoordelijk is.

NAAR BOVEN

Deel 11 Algemene bepalingen

(1) De Koper mag zijn rechten en plichten, geheel of gedeeltelijk, niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DEMEYERE. DEMEYERE zal zijn rechten en plichten mogen overdragen, met inbegrip van - maar niet beperkt tot -overeenkomsten voor de aankoop van vorderingen of gelijkaardige transacties die DEMEYERE van tijd tot tijd kan aangaan.
(2) DEMEYERE zal het recht hebben om deze verplichtingen na te komen via agenten of onderaannemers die het daartoe naar eigen goeddunken aanstelt.
(3) De volledige wettelijke relatie tussen DEMEYERE en de Koper zal onder het Belgische recht vallen, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken.
(4) De plaats van uitvoering zal Herentals (België) zijn, tenzij anders overeengekomen.
(5) De bevoegde rechtbank voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een levering, zal die van Turnhout (België) zijn; DEMEYERE zal echter het recht hebben om een geding aan te spannen tegen de Koper op de plaats waar die gevestigd is.
(6) Indien een afzonderlijke bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig zou zijn of worden, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen.
(7) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden gewijzigd door DEMEYERE. DEMEYERE zal de Koper op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen via een bericht op de factuur, via e-mail of via een schriftelijke kennisgeving.